preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Tražilica


Dokumenti
POTVRDE

Poštovani roditelji/skrbnici,  

potvrde o školovanju koje se izdaju u tajništvu škole možete preuzeti
samostalno iz e-Dnevnika. 
U padajućem izborniku potrebno je odabrati svrhu izdavanja potvrde te ispisati digitalnu potvrdu o školovanju.  Potvrde su elektronički potpisane i zamjenjuju u potpunosti potvrde iz škole u svim pravnim poslovima (Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ; Narodne novine broj 62/17.). 

Eko rječnik
Prikaži sve izraze koji započinju slovom:
A B C D E F G H I K M N O P R S T U V Z Ž
ili prikaži SVE izraze u rječniku (ukupno: 103)

bez opisa

Potraži izraz:
Online rječnici
NATJEČAJ - HRV.J. POZIV NA INTERVJU

KLASA: 112-09/24-01/18

URBROJ: 2158-71-01-24-06-3

Osijek, 2. travnja 2024.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja hrvatskog jezika, koji je objavljen dana 11. ožujka 2024. na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Svete Ane u Osijeku, http://www.os-svete-ane-os.skole.hr/natje_aji objavljuje:             

nakon provedenog testiranja kandidata, Povjerenstvo, prema ostvarenom ukupnom broju bodova iz pisanog testa objavljuje:      

                

REZULTAT TESTIRANJA

Redni broj

ŠIFRA KANDIDATA

Ukupan broj bodova/ postotak

Zadovoljio-la/

Nije zadovoljio-la

1.

cloud

4/0,8%

Nije zadovoljio-la

2.

BONI123

25/50%

Nije zadovoljio-la

3.

OLIVA23

21/42%

Nije zadovoljio-la

4.

ZVONCE47

27/54%

Nije zadovoljio-la

5.

Lubenica321

39/78%

Zadovoljio-la

6.

Škola24

9/18%

Nije zadovoljio-la

7.

PAS1000

20/40%

Nije zadovoljio-la

8.

OBLAK18

16/32%

Nije zadovoljio-la

9.

GGB

11/22%

Nije zadovoljio-la

10.

O6o1e

25/50%

Nije zadovoljio-la

11.

NEBO

10/20%

Nije zadovoljio-la

12.

cvijet

35/70%

Zadovoljio-la

13.

VJERA

48/96%

Zadovoljio-la

14.

Mali princ

19/38%

Nije zadovoljio-la

15.

ZEKO2024

21/42%

Nije zadovoljio-la

16.

L21

30/60%

Zadovoljio-la

17.

OSIJEK12345

47/94%

Zadovoljio-la

Kandidat koji nije zadovoljio na testiranju ne ostvaruje pravo na pristup razgovoru (intervjuu).

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom

održat će se dana 5. travnja 2024. godine

u Osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku

Na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati koji su zadovoljili na testiranju i ostvarili najmanje 60% bodova prema navedenom rasporedu: 

Redni broj

ŠIFRA KANDIDATA

Vrijeme razgovora

1.

Lubenica321

9.30

2.

cvijet

9.45

3.

L21

10.00

4.

OSIJEK12345

10.15

5.

VJERA

10.30

Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom  natječaja.

Kandidat pristupa razgovoru prema navedenom rasporedu.  

Povjerenstvo, na razgovoru s kandidatom, utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 5. Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova Povjerenstva.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

                                                          POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

 

 

KLASA: 112-09/24-01/18

URBROJ: 2158-71-01-24-06

Osijek, 22.3.2024.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu hrvatskog jezika koji je objavljen dana 11. ožujka 2024. na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Svete Ane u Osijeku objavljuje:      

TESTIRANJE KANDIDATA

održat će se dana

 28. ožujka 2024. godine (četvrtak)

s početkom u 10.00 sati

u Osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku

 

 • 9 sati i 50 minuta - Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kandidata
 • 10.00 sati - Pisana provjera (testiranje).

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune i koji se upućuju na pisano testiranje su:

R.BR.

IME I PREZIME

 1.  

IV. MAJ.

 1.  

KA. JU.

 1.  

HE. GR.

 1.  

AN. JU.

 1.  

DU. BA.

 1.  

MA. BA.

 1.  

MA. ŠO.

 1.  

SO. ER.

 1.  

MA. JU.

 1.  

TA. ČE.

 1.  

DA. SM.

 1.  

IV. BA.

 1.  

PE. RU.

 1.  

JE. BA.

 1.  

AN. AT.

 1.  

FI. GA.

 1.  

LE. MA.

 1.  

DO. RA.

 1.  

AN-MA FI.

 1.  

VI. KL.

 1.  

DO. RAŠ.

 1.  

JA. KU.

 1.  

AN. ŠA.

 1.  

IV. BU.

 1.  

IV.  ŠU.

 1.  

IV.  JU.

 1.  

VA. MI. FR.

Ako kandidat  ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.

 

PRAVILA TESTIRANJA:

 • pisana  provjera kandidata obavit će se putem testiranja
 • kandidat je dužan ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije testiranja
 • testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune
 • nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima
 • po zaprimanju testa kandidat je dužan vlastoručno upisati zaporku, ime i prezime u za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.
 • test sadrži 10 pitanja
 • predviđeno vrijeme testiranja je 60 minuta
 • svaki odgovor se vrednuje bodovima od 0-5   

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i
 • razgovarati  s ostalim kandidatima/kandidatkinjama 

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testu ostvario najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova koji se mogu ostvariti na testu.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testu poziva se na razgovor s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na web stranici Osnovne škole Svete Ane u Osijeku:  http://www.os-svete-ane-os.skole.hr/natje_aji 

 

Izvori koji će se koristiti prilikom provjere znanja pisanim testom:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23)

2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera  (Narodne novine, br. 94/15 i 3/17)

3. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, br. 24/15)

4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br.  112/10, 82/19, 43/20 i 100/21)

5. Smjernice za rad s darovitom djecom i učenicima, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, listopad 2022.

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Publikacije/Smjernice-za-rad-s-darovitom-djecom-i-ucenicima.pdf

6. Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu učiti kako učiti za osnovne i srednje škole u
Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 7/19)

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

 

 

 

Natječaj za zapošljavanje jednog učitelja/ice hrvatskog jezika ne nbepuno neodređeno radno vrijeme.

Natječaj vrijedi od 11.3.2024. do 19. 3. 2024. godine.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i  obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br., 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23),

Osnovna škola Svete Ane u Osijeku raspisuje


N A T J E Č A J 
za popunu radnog mjesta

1. Učitelj/ica - hrvatski jezik

- 1 izvršitelj/ica

- neodređeno nepuno radno vrijeme (11 sati tjedno)

 - probni rad 6 mjeseci

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

                - poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog  rada

                - odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. st. 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23  u daljnjem tekstu: Zakon)

                - odgovarajuća vrsta obrazovanja sukladno članku 15. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19, 75/20).

Uz VLASTORUČNO POTPISANU prijavu na natječaj u kojoj se navode osobni podaci kandidata (ime, prezime, adresa prebivališta/boravišta, kontakt telefon i e-mail) kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis o radno pravnom statusu) ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja

Isprave se prilažu  u  neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je dostaviti Školi izvornike isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom u postupku natječaja. Škola ne obavještava ovu osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. st. 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19, 84/21) pozivaju se da prilikom prijave na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložite i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Dodatne informacije o gore navedenim dokazima potražite na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf               

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prilikom prijave na natječaj dužni su pozvati se na to pravo.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. st. 1. - 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, br. 84/21) pozivaju se da prilikom prijave na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave  i  sve  dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz stavka 1. članka 49. navedenog Zakona, a koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Dodatne informacije o gore navedenim dokazima potražite na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema  članku  9.  Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni  su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  kao  i dokaz o invaliditetu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužni  su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao prethodni radni odnos.

TESTIRANJE KANDIDATA: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku za kandidate na natječaju može se provesti vrednovanje. Povjerenstvo može donijeti odluku o netestiranju, o provođenju samo jednog postupka vrednovanja ili oba postupka vrednovanja u skladu s Pravilnikom. Način vrednovanja, područja provjere, pravni i drugi izvori za pripremu, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici:

http://www.os-svete-ane-os.skole.hr/natje_aji         

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se:

 • POŠTOM na adresu škole:

                Osnovna škola Svete Ane u Osijeku

                Ulica Svete Ane 2

                31000 Osijek

                s naznakom „za natječaj - matematika“

u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj  ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ Svete Ane u Osijeku.
 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu s člankom 13. stavkom 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, br. 82/08, 69/17).

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice http://www.os-svete-ane-os.skole.hr/ u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata
 

KLASA: 112-09/24-01/18

URBROJ: 2158-71-01-24-04

Osijek, 11.3.2024.

MATEMATIKA - OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA
Priloženi dokumenti:
Obavijest o izboru kandidata.pdf

MATEMATIKA - POZIV NA RAZGOVOR

Osijek, 14. prosinac 2023.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu matematike, koji je objavljen dana 29. studenog 2023. na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Osnovne škole Svete Ane u Osijeku objavljuje:    

VREDNOVANJE KANDIDATA

RAZGOVOROM

razgovor s kandidatima održat će se

 dana 20. prosinca 2023. godine (SRIJEDA)

u Osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku

Na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati prema navedenom  rasporedu: 

Redni broj

IME I PREZIME KANDIDATA

VRIJEME

1.

DU. BA.

8.30

2.

AL. LO.

8.45

3.

VE. ŠK.

9.00

 
Ako kandidat  ne pristupi razgovoru u navedenom vremenu ne smatra se kandidatom natječaja.

PRAVILA VREDNOVANJA:

 • Provjera sposobnosti i motivacije kandidata prijavljenih na natječaj provest će se razgovorom (intervjuom) kandidata s Povjerenstvom.
 • Vrijeme i mjesto održavanja razgovora, te popis kandidata koji mogu pristupiti intervjuu, objavit će se na mrežnoj stranici škole.
 • Kandidati su obvezni pristupiti provjeri motivacije i sposobnosti putem intervjua.
 • Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
 • Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje njihov identitet.
 • Intervjuu ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.
 • Kandidati pristupaju intervjuu prema naznačenom rasporedu.
 • Intervju se sastoji od 5 pitanja koja su identična za sve kandidate.
 • Na intervjuu se može ostvariti maksimalno 25 bodova.
 • Svako pitanje boduje se bodovima od 0 do 5.     

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i  obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br., 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), Osnovna škola Svete Ane u Osijeku raspisuje


N A T J E Č A J 
za popunu radnog mjesta

 1. Učitelj/ica  matematike

- 1 izvršitelj/ica

- neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

- probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

                - poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog  rada

                - odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. st. 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 u daljnjem tekstu: Zakon)

                - odgovarajuća vrsta obrazovanja sukladno članku 15. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19, 75/20).

Uz VLASTORUČNO POTPISANU prijavu na natječaj u kojoj se navode osobni podaci kandidata (ime, prezime, adresa prebivališta/boravišta, kontakt telefon i e-mail) kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis o radno pravnom statusu) ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja

Isprave se prilažu  u  neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Izabrani kandidat obvezan je dostaviti Školi izvornike isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom u postupku natječaja. Škola ne obavještava ovu osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. st. 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19, 84/21) pozivaju se da prilikom prijave na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložite i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Dodatne informacije o gore navedenim dokazima potražite na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf               

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prilikom prijave na natječaj dužni su pozvati se na to pravo.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. st. 1. - 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, br. 84/21) pozivaju se da prilikom prijave na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave  i  sve  dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz stavka 1. članka 49. navedenog Zakona, a koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Dodatne informacije o gore navedenim dokazima potražite na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema  članku  9.  Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni  su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  kao  i dokaz o invaliditetu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužni  su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao prethodni radni odnos.

TESTIRANJE KANDIDATA: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku za kandidate na natječaju može se provesti vrednovanje. Povjerenstvo može donijeti odluku o netestiranju, o provođenju samo jednog postupka vrednovanja ili oba postupka vrednovanja u skladu s Pravilnikom. Način vrednovanja, područja provjere, pravni i drugi izvori za pripremu, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici:

http://www.os-svete-ane-os.skole.hr/natje_aji

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se:

 • POŠTOM na adresu škole:

                Osnovna škola Svete Ane u Osijeku

                Ulica Svete Ane 2

                31000 Osijek

                s naznakom „za natječaj - matematika“

u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj  ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ Svete Ane u Osijeku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu s člankom 13. stavkom 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, br. 82/08, 69/17).

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice http://www.os-svete-ane-os.skole.hr/ u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata
 

KLASA: 112-01/23-01/83

URBROJ: 2158-71-01-23 -03

Osijek, 29. 11. 2023.

OBAVIJESTI O IZBORU KANDIDATA
PRODUŽENI BORAVAK - POZIV NA RAZGOVOR

Osijek, 13. studenog 2023.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja razredne nastave za rad u produženom boravku, koji je objavljen dana 16. listopada 2023. na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Svete Ane u Osijeku, http://www.os-svete-ane-os.skole.hr/natje_aji objavljuje:             

nakon provedenog testiranja kandidata, Povjerenstvo, prema ostvarenom ukupnom broju bodova iz pisanog testa objavljuje:                   

REZULTAT TESTIRANJA

Redni broj

ŠIFRA KANDIDATA

Ukupan broj bodova/ postotak

Zadovoljio-la/

Nije zadovoljio-la

1.

SUNCOKRET

18/36%

Nije zadovoljio-la

2.

LJUBIČICA

25/50%

Nije zadovoljio-la

3.

M3G9

28/56%

Nije zadovoljio-la

4.

11101995

28/56%

Nije zadovoljio-la

5.

MAČKA321

33/66%

Zadovoljio-la

6.

I1407M

43/86%

Zadovoljio-la

Kandidat koji nije zadovoljio na testiranju ne ostvaruje pravo na pristup razgovoru (intervjuu).

 

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom

održat će se dana 15. studenog 2023. godine

u Osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku

Na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati koji su zadovoljili na testiranju i ostvarili najmanje 60% bodova prema navedenom rasporedu: 

 

Redni broj

ŠIFRA KANDIDATA

Vrijeme razgovora

1.

MAČKA321

9.00

2.

I1407M

9.15

 

Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom  natječaja.

Kandidat pristupa razgovoru prema navedenom rasporedu.  

Povjerenstvo, na razgovoru s kandidatom, utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 5. Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova Povjerenstva.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

 

                                                          POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

Osijek, 30. listopada 2023.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu razredne nastave za rad u produženom boravku, koji je objavljen dana 16. listopada 2023. na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Svete Ane u Osijeku objavljuje:      

      TESTIRANJE KANDIDATA

održat će se dana

 6. studenog 2023. godine (ponedjeljak)

s početkom u 14.00 sati

u Osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku

 • 13 sati i 50 minuta - Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kandidata
 • 14.00 sati - Pisana provjera (testiranje).

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune i koji se upućuju na pisano testiranje su:

Redni broj

IME I PREZIME KANDIDATA

1.

JE. ČI.

2.

PE. BO.

3.

JA. MI.

4.

DO. BL.

5.

IV. MI.

6.

IV. MA.

7.

IV. MIH.

8.

MA. GE.

9.

AN. MI.

10.

AN. GA.

11.

AN. RE.

12.

MA. ZL.

13. TA. DA.

Ako kandidat  ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.

 PRAVILA TESTIRANJA:

 • pisana  provjera kandidata obavit će se putem testiranja
 • kandidat je dužan ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije testiranja
 • testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune
 • nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima
 • po zaprimanju testa kandidat je dužan vlastoručno upisati zaporku, ime i prezime u za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom
 • test sadrži 10 pitanja
 • predviđeno vrijeme testiranja je 60 minuta
 • svaki odgovor se vrednuje bodovima od 0-5   

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i
 • razgovarati  s ostalim kandidatima/kandidatkinjama 

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testu ostvario najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova koji se mogu ostvariti na testu.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testu poziva se na razgovor s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na web stranici Osnovne škole Svete Ane u Osijeku:  http://www.os-svete-ane-os.skole.hr/natje_aji 

Izvori koji će se koristiti prilikom provjere znanja pisanim testom:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)

2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera  (Narodne novine, br. 94/15 i 3/17)

3. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, br. 24/15)

4. Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi (Narodne novine, br. 62/19)

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

Natječaj za zapošljavanje jednog učitelja/ice razredne nastave za rad u produženom boravku na puno određeno radno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust).

Natječaj je objavljen 16. 10. 2023.

MATEMATIKA-INFORMATIKA - POZIV NA RAZGOVOR

Osijek, 30. listopada 2023.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu matematike i informatike, koji je objavljen dana 16. listopada 2023. na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Osnovne škole Svete Ane u Osijeku objavljuje:    

VREDNOVANJE KANDIDATA

RAZGOVOROM

razgovor s kandidatima održat će se

 dana 6. studenog 2023. godine (ponedjeljak)

u Osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku

Na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati prema navedenom  rasporedu: 

Redni broj

IME I PREZIME KANDIDATA

VRIJEME

1.

JO. TA. LO.

9.00

2.

AL. LO.

9.20

 

Ako kandidat  ne pristupi razgovoru u navedenom vremenu ne smatra se kandidatom natječaja.

PRAVILA VREDNOVANJA RAZGOVORM:

 • Provjera sposobnosti i motivacije kandidata prijavljenih na natječaj provest će se razgovorom (intervjuom) kandidata s Povjerenstvom.
 • Vrijeme i mjesto održavanja razgovora, te popis kandidata koji mogu pristupiti intervjuu, objavit će se najmanje pet dana  prije dana određenog  za intervju na mrežnoj stranici škole.
 • Kandidati su obvezni pristupiti provjeri motivacije i sposobnosti putem intervjua.
 • Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
 • Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje njihov identitet.
 • Intervjuu ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.
 • Kandidati pristupaju intervjuu prema naznačenom rasporedu.
 • Intervju se sastoji od 5 pitanja koja su identična za sve kandidate..
 • Na intervjuu se može ostvariti maksimalno 25 bodova.
 • Svako pitanje boduje se bodovima od 0 do 5.     

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

Natječaj za zapošljavanje jednog učitelja/ice matematike i informatike na određeno nepuno radno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust).

Natječaj je objavljen 16. 10. 2023. 

ENGLESKI I NJEMAČKI J.

Natječaj za zapošljavanje jednog učitelja/ice engelskog i njemačkog jezika na puno određeno vrijeme (zamjena za bolovanje).

Natječaj je objavljen 16. 10. 2023.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU
PEDAGOG - OBAVIJ. O REZULT. TESTIRANJA

KLASA: 112-01/23-01/33

URBROJ: 2158-71-01-23-06-1

Osijek, 3. listopada 2023.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za stručnog suradnika pedagoga, koji je objavljen dana 12. rujna 2023. na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Svete Ane u Osijeku, http://www.os-svete-ane-os.skole.hr/natje_aji objavljuje:             

nakon provedenog testiranja kandidata, Povjerenstvo, prema ostvarenom ukupnom broju bodova iz pisanog testa objavljuje:                       

REZULTAT TESTIRANJA

Redni broj

ŠIFRA KANDIDATA

Ukupan broj bodova/ postotak

Zadovoljio-la/

Nije zadovoljio-la

1.

šaranje 122

30/60%

Zadovoljio-la

2.

Zemljotres78

39/78%

Zadovoljio-la

3.

ASTRA06

32/64%

Zadovoljio-la

4.

PENELOPA

40,5/81%

Zadovoljio-la

5.

ISKRA

30/60%

Zadovoljio-la

6.

HŠ6

17.5/35%

Nije zadovoljio-la

7.

SPARTA

7.5/15%

Nije zadovoljio-la

8.

VIDRA

8/16%

Nije zadovoljio-la

9.

LESA2603

17/34%

Nije zadovoljio-la

Kandidat koji nije zadovoljio na testiranju ne ostvaruje pravo na pristup razgovoru (intervjuu).

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom

održat će se dana 4. listopada 2023. godine,

u Osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku

Na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati koji su zadovoljili na testiranju i ostvarili najmanje 60% bodova prema navedenom rasporedu: 

Redni broj

ŠIFRA KANDIDATA

Vrijeme razgovora

1.

šaranje 122

9.00

2.

Zemljotres78

9.15

3.

ASTRA06

9.30

4.

PENELOPA

9.45

5.

ISKRA

10.00

Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom  natječaja.

Kandidat pristupa razgovoru prema navedenom rasporedu.  

Povjerenstvo, na razgovoru s kandidatom, utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 5. Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova Povjerenstva.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

                                                          POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

KLASA: 112-01/23-01/33

URBROJ: 2158-71-01-23 -05-2

Osijek, 25. rujna 2023.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za stručnog suradnika pedagoga, koji je objavljen dana 12. rujna 2023. na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Svete Ane u Osijeku objavljuje:           

TESTIRANJE KANDIDATA

održat će se dana, 2. listopada 2023. godine (ponedjeljak)

s početkom u 14.00 sati,

u Osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku

 • 13 sati i 50 minuta - Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kandidata
 • 14.00 sati - Pisana provjera (testiranje).

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune i koji se upućuju na pisano testiranje su:

Redni broj

IME I PREZIME KANDIDATA

1.

IV. ZD.

2.

AN. ST.

3.

MI. KN.

4.

VA. JE.

5.

IN. NI.

6.

HE. ŠT.

7.

HE. BU.

8.

LE. SA.

9.

PA. PO.

10.

NE. MA.

11.

AN. GR.

12.

MA. PA.

13.

AN. HI.

14.

DA. MA.

15.

AN. DO.

 

                Ako kandidat  ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.

PRAVILA TESTIRANJA:

 • pisana  provjera kandidata obavit će se putem testiranja
 • kandidat je dužan ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije testiranja
 • testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune
 • nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima
 • po zaprimanju testa kandidat je dužan vlastoručno upisati zaporku, ime i prezime u za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom
 • test sadrži 10 pitanja
 • predviđeno vrijeme testiranja je 60 minuta
 • svaki odgovor se vrednuje bodovima od 0-5   

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i
 • razgovarati  s ostalim kandidatima/kandidatkinjama 

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testu ostvario najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova koji se mogu ostvariti na testu.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testu poziva se na razgovor s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na web stranici Osnovne škole Svete Ane u Osijeku:  http://www.os-svete-ane-os.skole.hr/natje_aji 

 

Izvori koji će se koristiti prilikom provjere znanja testiranjem i razgovorom (intervjuom):

1. Smjernice za rad s darovitom djecom i učenicima, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, listopad 2022.

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Publikacije/Smjernice-za-rad-s-darovitom-djecom-i-ucenicima.pdf

2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera  (Narodne novine, br. 94/15 i 3/17)

3. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, br. 24/15)

4. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)

5. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (Narodne novine, br., 132/13)

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

Natječaj za radno mjesto stručni suradnik/ica pedagog na puno, određeno radno vrijeme vrijedi od 12. 9. 2023. godine do 20. 9. 2023. godine.

Priloženi dokumenti:
3.NATJECAJ -PEDAGOG -12. 9. 2023.doc

NATJEČAJ - UČ. GL K. - OBAVIJEST O TESTIRANJU

KLASA: 112-01/23-01/35

URBROJ: 2158-71-01-23 -06-2

Osijek, 25. rujna 2023.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu glazbene kulture, koji je objavljen dana 12. rujna 2023. na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Svete Ane u Osijeku objavljuje:        

VREDNOVANJE KANDIDATA

RAZGOVOROM (INTERVJU)

održat će se dana, 2. listopada 2023. godine (ponedjeljak)

u Osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku

prema sljedećem rasporedu: 

Redni broj

IME I PREZIME KANDIDATA

VRIJEME

1.

FI. ŠA.

9.00

2.

EN. SO. TA.

9.20

3.

SI. DU.

9.40

 

 Ako kandidat  ne pristupi razgovoru u navedenom vremenu smatra će se da je svoju prijavu na natječaj povukao.

PRAVILA VREDNOVANJA:

 • Provjera znanja i sposobnosti kandidata provest će se razgovorom (intervjuom) kandidata s Povjerenstvom.
 • Vrijeme i mjesto održavanja razgovora, te popis kandidata koji mogu pristupiti intervjuu, objavit će se najmanje pet dana  prije dana određenog  za intervju na mrežnoj stranici škole.
 • Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua.
 • Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
 • Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje njihov identitet.
 • Intervjuu ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.
 • Kandidati pristupaju intervjuu prema naznačenom rasporedu.
 • Intervju se sastoji od 5 pitanja koja su sastavljena prema izvorima objavljenim na mrežnoj stranici škole.
 • Na intervjuu se može ostvariti maksimalno 25 bodova.
 • Svako pitanje boduje se bodovima od 0 do 5.     

 Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima intervjua bit će udaljen s razgovora, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rezultat ostvaren na intervjuu za svakog kandidata koji je pristupio razgovoru.

 

Izvori koji će se koristiti prilikom provjere znanja razgovorom (intervjuom):

1. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br.  112/10, 82/19, 43/20 i 100/21)

2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera  (Narodne novine, br. 94/15 i 3/17)

3. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, br. 24/15)

4. Međupredmetna tema Osobni i socijalni razvoj (Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu  temu osobni i socijalni razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj,  Narodne novine, br. 7/19)

5. Međupredmetna tema Građanski odgoj i obrazovanje (Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj,  Narodne novine, br. 10/19)

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

Natječaj za radno mjesto učitelj/ica glazbene kulture na nepuno, određeno radno vrijeme vrijedi od 12. 9. 2023. godine do 20. 9. 2023. godine.

NATJEČAJ - ALBANSKI J. I KULT.

Natječaj za radno mjesto učtelj/ica njegovanja albanskog jezika i kulture (model C) na nepuno, neodređeno radno vrijeme vrijedi od 12. 9. 2023. godine do 20. 9. 2023. godine.

NATJEČAJ-POMOĆNIK U NASTAVI
NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Natječaj je otvoren od 24. svibnja do 1. lipnja 2023. godine.

Odluka o poništenju natječaja za imenovanje ravnatelja OŠ Svete Ane u Osijeku
OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA - NATJEČAJ

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto - učitelj/ica glazbene kulture

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto kuhar/ica

26. travnja 2023.

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
NATJEČAJ - KUHAR/KUHARICA

KLASA: 112-01/23-01/15

URBROJ: 2158-71-01-23 -07

Osijek, 4. travnja 2023.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za kuhara/icu, koji je objavljen dana 9. ožujka 2023. na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Svete Ane u Osijeku, http://www.os-svete-ane-os.skole.hr/natje_aji objavljuje:             

nakon provedenog testiranja kandidata, Povjerenstvo, prema ostvarenom ukupnom broju bodova iz pisanog testa objavljuje:                       

REZULTAT TESTIRANJA

Redni broj

Šifra kandidata

Ukupan broj bodova/ postotak

Zadovoljio-la/

Nije zadovoljio-la

1.

DA. BA.

25,5/51%

Nije zadovoljio-la

2.

PA. DA.

24/48%

Nije zadovoljio-la

3.

AL. LA.

20,5/41%

Nije zadovoljio-la

4.

ZO. PU.

16,5/33

Nije zadovoljio-la

5.

MA. RA.

24/48%

Nije zadovolji-la

6.

EL. BA.

42,5/85%

Zadovoljio-la

Kandidat koji nije zadovoljio na testiranju ne ostvaruje pravo na pristup razgovoru (intervjuu).

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom

održat će se dana 6. travnja 2023. godine,

u Osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku

Redni broj

Šifra kandidata

Vrijeme

1.

EL. BA

12.00

Na razgovor se pozivaju kandidati koji su zadovoljili na testiranju i ostvarili najmanje 60% bodova prema navedenom rasporedu: 

Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom  natječaja.

Kandidati pristupaju razgovoru prema navedenom rasporedu.  

Povjerenstvo, na razgovoru s kandidatom, utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 5. Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova Povjerenstva.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

 

                                                          POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

KLASA: 112-01/23-01/15

URBROJ: 2158-71-01-23 -06-2

Osijek, 23. ožujka 2023.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za kuhara/icu, koji je objavljen dana 9. ožujka 2023. godine na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Svete Ane u Osijeku objavljuje:             

TESTIRANJE KANDIDATA

održat će se dana 31. ožujka 2023. godine (petak)

s početkom u 14.00 sati

u Osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku

 • 13 sati i 50 minuta - Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kandidata
 • 14.00 sati - Pisana provjera (testiranje).

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune i koji se upućuju na pisano testiranje su:

Redni broj

IME I PREZIME KANDIDATA

1.

ZO. PU.

2.

AL. LA.

3.

MI. GU.

4.

MA. RA.

5.

AN. AN.

6.

EL. BA.

7.

PA. DA.

8.

DA BA.

9.

JE. ŠO.

10.

HE. GA.

 

Ako kandidat  ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.

 • pisana  provjera kandidata obavit će se putem testiranja
 • kandidat je dužan ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije testiranja
 • testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune
 • nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima
 • po zaprimanju testa kandidat je dužan vlastoručno upisati zaporku, ime i prezime u za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom
 • test sadrži 10 pitanja
 • predviđeno vrijeme testiranja je 60 minuta
 • svaki odgovor se vrednuje bodovima od 0-5   

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i
 • razgovarati  s ostalim kandidatima/kandidatkinjama 

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testu ostvario najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova koji se mogu ostvariti na testu.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testu poziva se na razgovor s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na web stranici Osnovne škole Svete Ane u Osijeku:  http://www.os-svete-ane-os.skole.hr/natje_aji 

Izvori koji će se koristiti prilikom provjere znanja testiranjem i razgovorom (intervjuom):

 1. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika i administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (Narodne novine, br. 40/14)

 2. Kućni red OŠ Svete Ane u Osijeku (pročišćeni tekst)http://www.os-svete-ane-os.skole.hr/_kolski_dokumenti

 3. Pravilnik o zaštiti na radu OŠ Svete Ane u Osijekuhttp://www.os-svete-ane-os.skole.hr/_kolski_dokumenti

 4. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21)

 5. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22

                                                POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

Natječaj za zapošljavanje jednog kuhara/kuharica

Natječaj je otvoren od 9. ožujka do 17. ožujka 2023.

NATJEČAJ - UČITELJ GLAZBENE K.

KLASA: 112-01/23-01/16

URBROJ: 2158-71-01-23-04

Osijek, 4. travnja 2023.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu glazbene kulture, koji je objavljen dana 9. ožujka 2023. na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Svete Ane u Osijeku, http://www.os-svete-ane-os.skole.hr/natje_aji objavljuje:             

nakon provedenog testiranja kandidata, Povjerenstvo, prema ostvarenom ukupnom broju bodova iz pisanog testa objavljuje:                       

REZULTAT TESTIRANJA

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Ukupan broj bodova/ postotak

Zadovoljio-la/

Nije zadovoljio-la

1.

IR. NI.

17/34%

Nije zadovoljio-la

2.

AN. ME.

8/16%

Nije zadovoljio-la

3.

AN. BI.

44/88%

Zadovoljio-la

4.

FI. ŠA.

1,5/0,03%

Nije zadovoljio-la

Kandidat koji nije zadovoljio na testiranju ne ostvaruje pravo na pristup razgovoru (intervjuu).

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom

održat će se dana 6. travnja 2023. godine,

u Osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku

Na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati koji su zadovoljili na testiranju i ostvarili najmanje 60% bodova prema navedenom rasporedu: 

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Vrijeme razgovora

1.

AN. BI.

11.00

 

Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom  natječaja.

Kandidat pristupa razgovoru prema navedenom rasporedu.  

Povjerenstvo, na razgovoru s kandidatom, utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 5. Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova Povjerenstva.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

                                                          POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

 

 

 

 

KLASA: 112-01/23-01/16

URBROJ: 2158-71-01-23 -08-2

Osijek, 23. ožujka 2023.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu glazbene kulture, koji je objavljen dana 9. ožujka 2023. na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Svete Ane u Osijeku objavljuje:      

TESTIRANJE KANDIDATA

održat će se dana 30. ožujka 2023. godine (četvrtak)

s početkom u 14.00 sati

u Osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku

 • 13 sati i 50 minuta - Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kandidata
 • 14.00 sati - Pisana provjera (testiranje).

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune i koji se upućuju na pisano testiranje su:

Redni broj

IME I PREZIME KANDIDATA

1.

IV. RE.

2.

IV. PU.

3.

IR. NI.

4.

VI. BE.

5.

AN. ME.

6.

FI. ŠA.

7.

AN. BI.

8.

MA. MO. JU.

9.

MA. GO.

                Ako kandidat  ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.

PRAVILA TESTIRANJA:

 • pisana  provjera kandidata obavit će se putem testiranja
 • kandidat je dužan ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije testiranja
 • testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune
 • nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima
 • po zaprimanju testa kandidat je dužan vlastoručno upisati zaporku, ime i prezime u za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom
 • test sadrži 10 pitanja
 • predviđeno vrijeme testiranja je 60 minuta
 • svaki odgovor se vrednuje bodovima od 0-5   

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i
 • razgovarati  s ostalim kandidatima/kandidatkinjama 

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testu ostvario najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova koji se mogu ostvariti na testu.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testu poziva se na razgovor s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na web stranici Osnovne škole Svete Ane u Osijeku:  http://www.os-svete-ane-os.skole.hr/natje_aji 

Izvori koji će se koristiti prilikom provjere znanja testiranjem i razgovorom (intervjuom):

1. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br.  112/10, 82/19, 43/20 i 100/21)

2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera  (Narodne novine, br. 94/15 i 3/17)

3. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, br. 24/15)

4. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)

5. Međupredmetna tema Osobni i socijalni razvoj (Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu osobni i socijalni razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj,  Narodne novine, br. 7/19)

6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih           prava nadležnim tijelima (Narodne novine, br. 132/13)

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

Natječaj za zapošljavanje jednog učitelja/ice glazbene kulture

Natječaj je otvoren od 9. ožujka do 17. ožujka 2023.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA
Obavijest o izboru kandidata - psiholog

Obavijest o izboru kandidata - stručni suradnik psiholog

3. siječnja 2022.

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ŠKOLE

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Svete Ane u Osijeku

Natječaj je objavljen dana 19. travnja 2019. godine.

« Travanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji


ŠKOLSKO ZVONO

      

 

ŠKOLSKI JELOVNIK

 

ŠKOLSKA KNJIŽNICA

 

ŠKOLSKI YT KANAL

 


Korisni linkovi

e-DNEVNIK

Upute za učenike i roditelje

 

 

DEUTSCH ONLINE

 

 EDUVIZIJA
(Portal za učenje)

 

CENTAR ZA SIGURNIJI
INTERNET

HRABRI TELEFON
"Problem je manji kad se podijeli"

 

CENTAR ZA INFORMIRANJE I
SAVJETOVANJE O KARIJERI

 

PRIJAVA I UPIS U SREDNJE ŠKOLE


Brojač posjeta
Ispis statistike od 28. 4. 2011.

Ukupno: 1094301
Ovaj mjesec: 2184
Danas: 103

RSS Reader
preskoči na navigaciju